/ Мэдээ мэдээлэл / Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн дотоод журам

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн дотоод журам

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХОЁРДУГААР

ХЭЛТСИЙН ТӨВ БАЙРНЫ ДОТООД ЖУРАМ

Нэг: Нийтлэг үндэслэл

1.1   Энэхүү журам нь Цагдаагийн хэлтсийн хууль сахиулах үйл ажиллагааны зорилго, хамрах хүрээ, дотоод зохион байгуулалт, алба хаагчийн эрх үүргийг тодорхойлон зохицуулна. 

1.2   Цагдаагийн хэлтэс нь өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаас гарсан тушаал, шийдвэр заавар, журам, Цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалыг биелүүлж ажиллана.

1.3   Цагдаагийн байгууллагын шинэчлэл, цагдаагийн уриаг хэрэгжүүлэх.

1.4   Алба хаагч бүр авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж урьдчилан сэргийлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг хүнд сурталгүй, шударга ёсыг эрхэмлэж ажиллана. Хэрэв зөрчил илэрсэн тохиолдолд албаны шалгалт хийж, зохих хариуцлага тооцно.

1.5    Алба хаагч бүр өөрийн хариуцсан ажилдаа эзэн байж, хэрэгжүүлж буй үйл ажилгаатайгаа холбоотой хууль, дүрэм, журам, заавруудыг бүрэн дүүрэн судалж,  хэлбэрэлтгүй дагаж мөрдөнө.

1.6    Цагдаагийн хэлтсийн дарга, дэд дарга, тасаг албадын дарга нь удирдах ажилтаны манлайллыг хангаж алба хаагчдыгаа цэвэр ариун ёс суртахуунтай, шудрага, бүтээлч хамт олон байлгах үүрэг хүлээнэ.

1.7   Шинээр алба хаагч, ажилтан авахдаа Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын дагуу боловсон хүчнийг судалж Цагдаагийн ерөнхий газраас зарласан сонгон шалгаруулалтанд хамруулахаар материалыг хүргүүлнэ.

1.8    Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг байгуулах заавар, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу хэлтсийн даргаас дэд дарга болон тасаг албадын дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулж бүтэн жилээр биелэлтийг илтгэх хуудсаар авч дүгнэнэ.

1.9   Алба хаагч, ажилтнаа эрүүл мэндийн даатгалд хамруулан, жилд нэг удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, 3 жилд 1 удаа нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулж түүний мөрөөр тодорхой ажил төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.

1.10      Алба хаагч бүр цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт, алба хаагчийн ёс зүйн дүрмийг өдөр тутам үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.

1.11      Албан үүргээ гүйцэтгэж яваад эрх нь зөрчигдсөн, гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан боловч гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй үндэслэлээр хэрэг нь хэрэгсэхгүй болгогдсон, шүүхээр цагаадсан алба хаагчдын нэр төр, хөндөгдсөн эрх ашгийг сэргээх арга хэмжээ авч ажиллана.

Хоёр.  Цагдаагийн хэлтсийн ажлын өдөр, цаг

2.1 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн жижүүрийн үйл ажиллагаа 24 цагийн турш баяр, амралтын өдөргүйгээр тасралтгүй үргэлжилнэ.

Жижүүрийн албан хаагчид 4 ээлжээр 12 цагаар ажиллаж 24 цаг амрах, 12 цаг ажиллаж 48 цаг амрах горимоор ажиллана. Хуваарьт ерөнхий эргүүлд ажиллаж байгаа ахлах ажилтнууд 08.00-00.00 цаг хүртэл, хэлтсийн төв байрны бусад алба хаагчид даваагаас баасан гарагуудад дараах хуваариар ажиллана.

Албаны бэлтгэл шалгаж хүлээлцэх                               07.40-08.00 цаг

Өглөөний ажил эхлэх                                                      08.00 цаг

Хоногийн нөхцөл байдлын  мэдээг танилцуулах          08.00-08.45 цаг

Өдрийн завсарлага                                                         12.00-13.00 цаг

Ажил  тарах                                                                      17.00 цаг

Бямба, Ням гарагт хуваарьт үүрэг гүйцэтгэхээс бусад алба хаагчид амарна.

Баасан гарагт                     08.45 цагаас  Хүний хөгжлийн сургалт явагдана.

Шаардлагатай тохиолдолд хэлтсийн даргын шийдвэрээр дээрх цагийн хуваарийг өөрчилж болох ба энэ тухай бие бүрэлдэхүүнд урьдчилан зарлана.

Хэлтсийн бүх алба хаагч, ажилтан нар ажлын, баяр ёслолын, амралтын аль ч өдөр албаны бэлэн байдал, шаардлагатай үед өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллана. Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжих ажиллагаа нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын шийдвэрийг үндэслэн баталсан хэлтсийн даргын тушаалаар явагдана.

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжих ажиллагааг бие бүрэлдэхүүний түргэн цугларалтын төлөвлөгөөний дагуу явуулна. Түргэн цугларалтын төлөвлөгөө, схем, нийт бие бүрэлдэхүүний хаягийн бүртгэл хэлтсийн жижүүрийн ахлах офицерт байх бөгөөд эдгээрийг улирал тутам шинэчилнэ.

2.2 Бямба, ням гарагт жижүүрийн бүрэлдэхүүн 09.00 цагт албаны бэлтгэлээ хангаж ээлж хүлээлцэхээс гадна тухайн өдрийн ерөнхий эргүүлээс үүрэг чиглэл авна.

2.3 Хоногийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа жижүүрүүдийн албаны бэлэн байдлыг тухайн өдрийн хэлтсийн ерөнхий эргүүл тогтмол хяналт тавьж, шалган зааварчилах бөгөөд авто болон явган эргүүл, хороо хариуцсан 1-ээс 2 хэсгийн байцаагчийн ажлыг шалган зааварчилж, зөрчил дутагдлыг засуулан, хэлтсийн даргад танилцуулна.

Хоногт үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нараас сахилга ёс зүйн зөрчил гаргавал тухайн өдрийн ерөнхий эргүүлд хариуцлага тооцно.

2.4 Жижүүрийн бүрэлдэхүүнд томилогдсон мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч, эрүүгийн төлөөлөгч нар нь 24 цаг бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэнэ.

2.5 Эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дэд дарга, хэлтсийн даргын шийдвэрээр тодорхой үүрэг гүйцэтгэх, бусад шаардлагатай нөхцөлд дээрх цагуудад өөрчлөлт оруулан, алба хаагчдыг илүү цагаар ажиллуулж болно.

2.6 Цагдаагийн алба хаагчид тавигдах шаардлага хангаагүй, хууль тогтоомж зөрчсөн, сахилга ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан, иргэд байгууллагын эрх ашгийг хохироосон тохиолдол бүрт Цагдаагийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар хариуцлага тооцно.

2.7 Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид ажилчдын цаг ашиглалтын байдлыг дараах байдлаар бүртгэж, хяналт тавина. Үүнд: Конторын алба хаагчид болон үйлчилгээний ажилчдын өглөөний цугларалтыг хэлтсийн дэд дарга, үдийн завсарлага, орой тарах цагийг конторын цагдаа бүртгэж хэлтсийн даргад тус тус танилцуулна.

Алба хаагчид, ажилчид гадуур ажилласан тохиолдолд тусгай бүртгэлийг конторын цагдаа хөтөлж, хэлтсийн даргад танилцуулна.

2.8 Байгууллагын дарга 14 хоногийн цалинтай болон цалингүй, Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга 1 сар, цагдаагийн төв байгууллагын дарга 2 сар хүртэл хугацаатай цалингүй чөлөөг тушаалаар олгоно. Чөлөөний нийт хугацаа 3 сараас хэтрэхгүй байна. Цалинтай чөлөөг зөвхөн хүндэтгэн үзэх шалтгаантай үед олгоно.

Цалинтай чөлөө авсан боловч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хожимдвол чөлөө авсан хугацааны цалинг олгохгүй байж болно. Чөлөөний хуудсыг үндэслэн цагийн тооцоог хийнэ. Дөрвөн цагаас илүү хугацааны чөлөөг бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн хэлтсийн дарга олгоно.

2.9 Хэлтсийн алба хаагчид ажил, амралтын өдрүүдэд Улаанбаатар хотоос 20 километр гадагш явах бол ээлжийн амралтын хугацаанд гадаад улсруу зорчих тохиолдол бүрт хэлтсийн даргад мэдэгдэнэ.

2.10 Жолооч нар ажилд гарахдаа долоо хоногийн даваа, баасан гарагт өглөөний ярианд сууж, буухдаа жижүүрт бүртгүүлнэ. Үүрэг гүйцэтгээгүй албаны автомашиныг

Цагдаагийн ерөнхий газрын авто баазын гражид тавьж, зөвхөн хэлтсийн дарга, дэд даргын зөвшөөрлийн дагуу гарч ажил үүрэг гүйцэтгэн замын хуудасны тооцоог цаг тухайд нь хийнэ.

Жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэх автомашины жолооч өглөөний 08.00 цагт ажилдаа бэлэн ирж, өглөөний ярианд сууна. Ээлж хүлээн авах жолооч ирээгүй тохиолдолд түүнийг иртэл ажлаас буух, ажлын цагаар автомашинд засвар үйлчилгээ хийж шуурхай бэлэн байдалд саад учруулахыг хориглоно.

2.11 Хэрэг учралын дуудлагаар ажиллах ажлын хэсэгт мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч, эрүүгийн төлөөлөгч, хэсгийн байцаагч, шинжээч ажиллана. Гарсан хэргийн төрөл, нөхцөл байдал, харъяаллыг харгалзан албаны дарга ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг өөрчилж болно. Хүнд, онц хүнд гэмт хэргийн үзлэгт хэлтсийн дарга,  дэд бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга нар заавал оролцоно. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт бүрэдлэхүүн ажиллуулж болно.

2.12 Хэлтсийн жижүүрийн ахлах офицер 24 /12:24,12:48/ цагаар үүрэг гүйцэтгэн өөрийн ээлжинд гарсан хэргийн болон хоногийн мэдээ мэдээлэл, ерөнхий эргүүлийн илтгэх хуудас, бусад мэдээ, бүртгэлийг хэлтсийн дарга болон түүнийг орлож байгаа албан тушаалтанд биечлэн танилцуулж үүрэг чиглэл авч, дараагийн ээлжинд шаардлагатай мэдээллийг өгнө.

Гурав. Ажлын төлөвлөлт, хяналт шалгалт

3.1 Цагдаагийн хэлтэс, тасаг жил улирлаар, алба хаагчид 7 хоногоор ажлаа төлөвлөж удирдах даргаар батлуулна. Тасаг албадын даргын ажлын төлөвлөгөөг хэлтсийн дарга, алба хаагч нарын төлөвлөгөөг тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар баталж биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллана.

3.2 Хэлтэс, тасгийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг нэр заагдсан албан тушаалтан хариуцаж гүйцэтгэнэ.

3.3 Хэлтсийн жил, улирлын төлөвлөгөөний биелэлт, төлөвлөлтийг хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж үнэлэлт, дүгнэлт өгч санал авна.

3.4 Хэлтэс тасгийн дарга, ахлахууд алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэл, сахилга ёс зүй байдалд өдөр тутам хяналт тавьж, зөрчил дутагдлыг засуулна.

3.5 Хэлтсийн дарга /15 хоногт/ албадын ажил байдалтай биечлэн танилцаж хийсэн ажлыг дүгнэн цаашид хийх ажлын талаар илтгэх хуудас авч болно.

3.6 Хэлтсийн дотоод хяналт шалгалтын ажлыг дэд бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга хянаж, дотоод хяналт шалгалт аюулгүй байдал хариуцсан орон тооны бус ажлын хэсэг ажлаа жилээр төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.

3.7 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-136/-ыг хэрэгжүүлж ажиллана.  

3.8 Хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг нэр заагдсан алба хаагч, албан тушаалтан хариуцан хугацаанд нь танилцуулж, хурлаар хэлэлцүүлнэ. Хугацаа хэтрүүлсэн тохиолдолд хариуцлага тооцно. 

3.9 Хэлтсийн даргын өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, ажил үүргийн онцлогоос хамаарч ээлжийн амралттай болон өвчтэй чөлөөтэй алба хаагчийн ажлыг өөр алба хаагчаар түр орлон гүйцэтгүүлэх, давхар хариуцуулах, өөр алба хаагчийг сэлгүүлэн ажиллуулж болно. Орлуулан болон давхар хариуцуулсан, сэлгүүлэн ажиллуулсан тохиолдлыг  тухайн алба хаагчийн ажил дүгнэхэд харгалзан үзнэ. 

Дөрөв. Албаны бичиг хэрэг хөтлөлт, тэдгээрийн хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал

4.1 Хэлтсийн хэмжээнд албан хэрэг хөтлөх үйл ажиллагааг Үндэсний архивын газрын даргын баталсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын дагуу архив албан хэрэг хөтлөх ажлыг Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн дарга биечлэн хариуцаж нууцын ажилтан, архив хариуцсан ажилтан, бичиг хэргийн эрхлэгч, хүний нөөцийн хэрэг хөтлөгч, бичээч нарыг мэргэжлийн удиидлагаар хангаж үйл ажиллагаанд нь хяналт тавина.

4.2 Гүйцэтгэх ажлын холбогдолтой бичиг баримттай хэлтсийн дарга танилцана. Гүйцэтгэх ажлын шуудангийн материалыг эрүүгийн ахлах төлөөлөгч хүлээн авч

бүртгэлд бүртгэнэ. Шилжүүлэх болон олгохдоо бүртгэлдээ авсан, өгсөн алба хаагчийн цол, нэр, гарын үсэг, огноо, цагийг тэмдэглэнэ.

4.3 Бичиг хэргийн эрхлэгч амарсан, түр хугацаагаар эзгүй үед хэрэг хөтлөгч болон бичээч орлон ажиллана.

4.4 Алба хаагч бүр албан бичиг баримт, шалгаж буй хэрэг, зөрчлийн материалыг зориулалтын сейфэнд хадгалж, тасалгааны хаалга, сейфийг ажил тарах, удаан хугацаагаар гадагш гарах тохиолдолд бүрт түгжиж лацдана. Алба хаагч бүр өөрийн комьпютер болон дотоод сүлжээнд нэвтрэх код, нууц дугаарын нууцлалыг чанд хадгална. Ямар ч тохиолдолд өрөө, сейф, шургуулгыг цоожгүй орхих, албан  бичиг, эд мөрийн баримт ил байлгах, ажлын байранд гадны хүн үлдээх, саатуулахыг хатуу хориглоно.

4.5 Телефон утсаар /дотуур, гадуур/ гүйцэтгэх ажлын холбогдолтой асуудлыг ярих, радио станцаар хувийн зүйл ярихыг хориглоно.

4.6 Дотоод сүлжээ болон интернэтийг зөвхөн ажлын хэрэгцээнд ашиглах.

4.7 Алба хаагчид ажил тарах үед компьютер, өрөөнд байгаа бусад цахилгаан хэрэгслийн цахилгааны эх үүсвэрээс бүрэн салгаж, цахилгааны болон галын аюулгүй байдлыг хангаж, өрөөний хаалгыг цоожлон лацдана.

4.8 Шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэхээр хэлтсийн бүх өрөөний хаалганы 1 хувь түлхүүр жижүүрийн ахлах офицерт цоожтой хайрцагт лацдан хадгалагдана.

4.9 Гаднаас ирж байгаа иргэдийг хэлтсийн конторын цагдаа, ахлах офицер хүлээн авч, зорилгыг тодруулан, уулзах алба хаагч байгаа тохиолдолд бичиг баримтыг шалган нэвтрүүлнэ. Сэжигтэй хүний биед үзлэг хийж, шаардлагатай тохиолдолд удирдах дарга нарт мэдэгдэж шийдвэрлүүлж, согтуурсан болон мансуурсан хүнийг хэлтсийн байранд нэвтрүүлэхгүй хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллана. 

4.10 Хэлтсийн байрны аюулгүй байдлыг жижүүрийн ахлах офицер, түүний хариуцан ажиллаж байгаа жижүүрийн бүрэлдэхүүн хариуцна. 

Тав. Мэдээ тайлан гаргах, алба хаагчдын ажлыг дүгнэх журам

5.1 Дарга нар тасгийн болон алба хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт, дээд газрын тушаал шийдвэрийн биелэлтийг сарын сүүлийн өдрөөр тасалбар болгон дүгнэж, нэгжийн хурлаар хэлэлцэн мэдээг Нийслэлийн цагдаагийн газарт  хугацаанд нь хүргүүлнэ. Алба хаагч, ажилчдын ажлын үр дүн, сахилга хариуцлага, идэвхийг үндэслэн цалин нэмэх, хасах саналаа сар бүр гаргаж хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

5.2 Цагдаагийн байгуллагын үйл ажиллагааны журам /код-307/-ын дагуу сард 1-ээс доошгүй мэдээ мэдээлэл өгөх.

5.3 Сар бүрийн эхний 7 хоногт хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар албад ажилтнуудын сарын ажлын дүн, сахилга, ёс зүйг хэлэлцэж цалин нэмэх, хасах, шагнах, шийтгэл хүлээлгэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

5.4 Долоо хоног бүрийн даваа гарагт дарга нар өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн ажил, ажилтнуудын сахилга хариуцлагын талаар мэдээлэл хийж, ирэх 7 хоногт хийхээр төлөвлөсөн ажлаа танилцуулж хэлтсийн даргаас үүрэг чиглэл авна.

5.5 Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн болон мэргэжилтэн Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл судалгаа технологийн төвөөс гаргасан тоо бүртгэлийг үндэслэн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн хэрэг, зөрчил түүний шалтгаан нөхцлийн талаар 7 хоног, сар, улирал, хагас бүтэн жилээр мэдээллийг гарган хэлтсийн дарга болон тасаг албадад танилцуулж, хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар тогтоосон хугацаанд оруулж хэлэлцүүлнэ.

5.6 Цагдаагийн хэлтсийн дарга эрүү, хэв журмын нөхцөл байдлыг сар тутам хэлтсийн бүрэлдэхүүнд мэдээлж, хийх ажил, анхаарах асуудлаар үүрэг чиглэл өгнө.

5.7 Цагдаагийн хэлтсийн жилийн ажлын тайланг нийт алба хаагчдад тавьж хэлэлцүүлэн санал шүүмжлэлийг сонсон, жил улирлын төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлнэ.

5.8 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-128/-д заасны дагуу хэсгийн байцаагч нар хариуцсан байгууллагууддаа хэлтсийн тайланг танилцуулж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан идэвхи санаачлагатай ажиллана.

Зургаа.Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах,шалгаж шийдвэрлэх

6.1 Гэмт хэргийн шинжтэй өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, бүртгэх, шалгаж, шийдвэрлэх, хариу өгөх ажиллагааг Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 170, 171, 172 дугаар зүйл, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны         38 дугаар тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмыг удирдлага болгон хэрэгжүүлнэ.

6.2 Иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гаргаж буй өргөдөл, гомдол, мэдээллийг өдөр, цаг харгалзахгүйгээр эрх бүхий албан тушаалтан хүлээн авч холбогдох албан  тушаалтнуудад яаралтай танилцуулан шийдвэрлэнэ. Эзэнгүй болон хүнд, онц хүнд гэмт хэргийн тухай мэдээллийг хэлтсийн дарга, дэд бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга болон түүнийг орлож буй албан тушаалтанд цаг алдалгүй танилцуулж шийдвэрийг шуурхай зохион байгуулна.

6.3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хэлтсийн конторын цагдаа хүлээн авч, ирсэн зорилгыг нь тодруулан, тэднээс гаргаж байгаа өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хэлтсийн дэд дарга, тасгийн дарга, тэднийг орлож байгаа алба хаагч нар 1 давхарт хүлээн авч, шалгаж шийдвэрлэх алба хаагчийг томилно. Шалгаж шийдвэрлэх алба хаагч мөн давхарт байрлах байцаалтын өрөөнд тайлбар, мэдүүлгийг авч, дээд давхарт гаргах, дахин дахин дуудаж чирэгдүүлэхийг хориглоно.

6.4 Хэлтсийн дэд дарга 7 хоног бүрийн лхагва гарагт өргөдөл гомдол, эрүүгийн хэргийн хугацаа шийдвэрлэлт, эзэнгүй хэргийн тулгалтыг алба хаагч нэг бүртэй тулгаж шийдвэрлүүлж, хяналт тавьж ажиллана.

6.5 Тасгийн дарга, ахлахууд өөрийн алба хаагчдын шалгаж буй өргөдөл гомдол, мэдээллийн хугацаа, хуулийн хэрэгжилт, үр дүнд өдөр тутмын хяналт тавьж зөрчил, дутагдлыг засуулна.

6.6 Захиргааны зөрчлийн гомдол мэдээллийг хүлээн авах бүртгэх, шалгах, шийдвэрлэх хариу өгөх ажиллагаанд мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн болон нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар, гэмт хэргийн тухай гомдол мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шалгаж шийдвэрлэх, хариу өгөх ажиллагаанд мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн, хэлтсийн дэд бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, ахлах мөрдөн байцаагч /орлогч/, ахлах хэрэг бүртгэгч /орлогч/ нар, захиргааны үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлтийн талаар дэмжлэг үзүүлэх тасгийн дарга нар  тус тус 7 хоног бүрийн Даваа гарагийн өглөөний рапортын дараа алба хаагчдад мэдээлнэ.

6.7 Мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийг 7 хоног, сар, улирал, жилээр болон урьд онуудтай харьцуулсан судалгааг тогтмол хийж, тасаг албадыг мэдээллээр хангаж, тэдний хамтран ажиллах нөхцөлийг хангана. 

Долоо.Томилолтоор ажиллах

7.1 Хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллах алба хаагч хийж гүйцэтгэх ажлын удирдамж, төлөвлөгөөг албаны даргаар зөвшөөрүүлэн хэлтсийн даргаар батлуулж, хоног тогтоолгон томилолт, унаа, шатахууны асуудлыг Нийслэлийн цагдаагийн газраар шийдвэрлүүлнэ. Орон нутагт ажиллаж буй цагдаагийн ажилтнуудын хийж гүйцэтгэх үүрэгт ажилд өөр хүн томилж ажиллуулахгүй ба гүйцэтгүүлэхээр өгсөн үүрэг даалгаварыг хугацаанд нь хийгээгүй эсвэл чанаргүй гүйцэтгэсэн бол өөр хүн томилж буруутай ажилтнаар зардлыг төлүүлнэ.

7.2 Томилолтоор ажилласан алба хаагч ирсэн өдрийн ажлын цагт багтаан хэлтсийн болон тасгийн даргад ажлын үр дүнгээ танилцуулж томилолтоо дүгнүүлнэ. Ажлын үр дүнг харгалзан томилолтын мөнгийг гүйцэтгэлээр хувь тэнцүүлж олгоно. Ажлын гүйцэтгэлийг харгалзан томилолт олгохгүй байж болно.

7.3 Томилолтын зардлын тооцоог хэлтсийн даргын шийдвэрээс хойш 5 хоногийн дотор санхүүтэй тооцоо хийж дуусгана.

Найм. Хичээл сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил

8.1 Цагдаагийн хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүний дунд явуулах албаны болон мэргэжлийн сургалт, соён гэгээрүүлэх, биеийн тамир спорт, олон нийтийн ажлыг Цагдаагийн байгууллагын сургалтын үлгэрчилсэн төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж хэлтсийн даргын баталсан төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу явуулна. Алба хаагчид мэдлэг мэргэжил, ажлын ур чадвараа байнга дээшлүүлж, албаны нууцыг чанд хадгалж ажиллана.

8.2 Цагдаагийн ерөнхий газар болон хэлтсээс зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд /сургалт, хурал, нийтийг хамарсан арга хэмжээ/ алба хаагч бүрийг оролцуулах асуудлыг тасаг албадын дарга нар хариуцна. Арга хэмжээнд хамрагдсан алба хаагчдыг бүртгэж сарын эцэст ажил дүгнэх үзүүлэлтэд оруулж тооцно.

8.3 Баасан гарагт соён гэгээрүүлэх ажил, Цагдаагийн ерөнхий газрын болон  дотоод мэдээлэл 10-15 минутын хугацаанд явагдана. Эдгээр ажлын хөтөлбөр төлөвлөгөөг дэмжлэг үзүүлэх тасгийн дарга боловсруулж хэлтсийн даргаар батлуулна.

8.4 Бүрэлдэхүүний дунд сард нэг удаа урлаг, биеийн тамир, мэргэжлийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулна. Гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, үндэсний бөх, марш тактик, хөл бөмбөг, шатар гэх мэт төрлөөр жил бүр хэлтсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг албадын нэрэмжит болгон зохион байгуулна.

8.5 Цагдаагийн хэлтсийн тасаг албад ажил албаа сурталчлах  “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг улирал бүр хэлтсийн даргын баталсан хуваарийн дагуу зохион байгуулж явуулна.

Ес. Сахилга дэг журам, соёлжилт

9.1 Цагдаагийн хэлтэс нь ажил үүргийн гүйцэтгэл, дэг журам, тохижилт соёлжилтоор тэргүүний байгууллага байх зорилт тавьж ажиллана. Дарга нар албаны болон алба хаагчдын ажлын үр дүн, сахилга хариуцлагыг бүрэн хариуцна.

9.2 Алба хаагч бүр аливаа зөрчил дутагдал эвлэршгүй тэмцэл хийж шударга ёс, зарчимч шаардалагыг эрхэмлэнэ.

9.3 Сахилгын зөрчил гаргасан алба хаагчдад зөрчил илэрснээс 10 хоногийн дотор албаны шалгалт хийж дуусган, хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргана. Албаны шалгалтыг зөрчил гаргасан алба хаагчийг хариуцдаггүй тасаг албадын ахлах байцаагч нар явуулна.

9.4 Бүрэлдэхүүний сахилга хариуцлага ёс зүйн байдал, зохиосон ажлын талаар тасаг албад дотроо сар бүр, хэлтсийн хэмжээнд улиралд 1 удаа зөвөлгөөн хийж хамт олноороо хэлэлцэж дүгнэлт гаргана.

9.5 Бүрэлдэхүүний дунд улиралд нэг удаа шуурхай бэлэн байдал болон жагсаалын үзлэг шалгалт хийж зөрчил дутагдлыг засуулна.

9.6 Алба хаагч бүр ажлын байрандаа цэвэр соёлтой, тохитой байх бололцоог ханган, эзэмшиж байгаа эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, дүрэмт хувцасаа гамтай хэрэглэнэ. Алба хаагч ажилтны буруугаас эд хөрөнгө эвдэрсэн гэмтсэн, алдагдаж үрэгдсэн бол тухайн үеийн ханшаар төлүүлнэ.

9.7 Алба хаагч, ажилтанд дараах зүйлийг хориглоно.

а/ ажлын цагаар албаны дүрэмт хувцастай эсвэл ажлын байранд согтууруулах ундаа хэрэглэх,

б/согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох,

в/ ажилдаа согтуу буюу согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ ирэх,

г/ ажлын байранд төрөл бүрийн тоглоом тоглох /хөзөр, покер, контрстрайк гэх мэт/,

д/ хэрэг, зөрчил гаргах,

е/ иргэдтэй болон хоорондоо зүй бусаар харьцах,

ё/ дүрэмт хувцас энгийн хувцас хольж өмсөх,

ж/ ажлын байранд согтуу хүн нэвтрүүлэх,

з/ ажлын газар болон ойр орчмын 50 метрын зайд тамхи татах,

9.8 Хэлтсийн нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө /бие засах газар, коридор, техник хэрэгсэл, гадна орчны гэрэл чимэглэл, зүлэг, мод гэх мэт/ -ийн бүрэн бүтэн байдлыг тухайн өдрийн жижүүрийн ахлах офицер, байнгын постын гадна доторх өмч хөрөнгийг тухайн нэгжийн дарга, постонд ажиллаж буй алба хаагч биечлэн хариуцна.

Арав.Шагнал урмшуулал ба тэтгэмж

10.1 Ажлын үр дүн сахилга ёс зүйгээр хамт олноо хошуучлан ажилласан, онцгой гавъяа байгуулсан алба хаагчийг төрийн болон захиргааны, Цагдаагийн ерөнхий газрын болон байгууллагын шагналд тодорхойлно.

10.2 Алба хаагчдын ажлын идэвхийг өрнүүлэх болзолт уралдаан зарлах, олгох шагналыг тухайн үеийн хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

10.3 Алба хаагчдаас өвчлөх тэдэнд гачигдал тохиолдох үед хамт олноос үзүүлэх тусламжийг “ Хамтын сан”-гаас гаргана.

10.4 Төрийн алба хаагчдад үзүүлэх хөнгөлөлт, буцалтгүй тусламжийн хэмжээг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу олгоно.

10.5 Төрийн дээд одон медаль, хүндэт цол, Хууль зүйн тэргүүний ажилтан, Цагдаагийн алдар, цагдаагийн гавъяа тэмдгээр шагнагдсан алба хаагчдад хэлтсийн дарга, зөвлөлийн гишүүд, хамт олны төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж болно.

10.6 Эрдмийн зэрэг цол хамгаалж боловсролоо дээшлүүлсэн, Цагдаагийн академи төгсөж цагдаагийн албанд томилогдсон хүмүүсийг цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөл, хамт олны төлөөлөгчид хүлээн авч баяр хүргэн хүндэтгэл үзүүлнэ.

Арван нэг. Шийтгэл, зэмлэл

11.1 Алба хаагч, ажилтан сахилгын зөрчил, ажлын алдаа гаргавал Монгол Улсын Цагдаагийн албаны болон Төрийн албаны тухай хуулиар, гэмт хэргийн шинжтэй бол Эрүүгийн болон Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн дагуу шалгаж шийдвэрлэсний дараа хариуцлага хүлээлгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

11.2 Өглөөний яриа 2 удаа хоцорсон, 1 удаа тасалсан тохиолдолд тухайн алба хаагчаар илтгэх хуудас бичүүлэн авч, амралтын өдөр эргүүлд гаргаж ажиллуулна.

11.3 Нэгдсэн арга хэмжээ тасалсан, сургалт, дадлага хожимдсон, тасалсан тохиолдол бүрт илтгэх хуудас бичүүлэн авч, амралтын өдөр эргүүлд гаргаж ажиллуулна. Гаргасан зөрчил ноцтой тохиолдолд сахилгын арга хэмжээ тооцно.

11.4  Хэлтсийн даргаас зөвшөөрөл авалгүй гадаад улсруу болон хөдөө орон нутагт зорчсон бол сахилгын хариуцлага тооцно.

11.2 Сахилгын зөрчил гаргасан цагдаагийн алба хаагчид Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан шийтгэлийг хэлтсийн даргын тушаалаар оногдуулна.

11.3 Алба хаагчийн хариуцлагагүй ажиллагаа, сонор сэрэмжгүй байдлаас хэлтсийн санхүүд үргүй зардал гарвал тогтоосон журмын дагуу нөхөн төлүүлнэ.

Жич: Энэхүү дотоод журамд тусгагдаагүй бусад аливаа асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомж тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон бусад журам заавруудыг баримтлан “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам”-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Zakir:
221.178.182.47
That's a creative answer to a diciffult question
2015-09-05 15:07:23
Servicebdl:
178.125.107.16
Привет товарищи[url=http://vika-service.by/]![/url] Наша компания занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности: 1)[url=http://vika-service.by/]Заправка и восстановление картриджей[/url] 2)[url=http://vika-service.by/]Ремонт и сервис оргтехники[/url] 3)[url=http://vika-service.by/]Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков[/url] 4)[url=http://vika-service.by/]SEO продвижение сайтов[/url] 5)[url=http://vika-service.by/]Разработка сайтов[/url] Всегда рады помочь Вам!С уважением,ЧУП ТЕХНОСЕРВИС ВИКТОРИЯ. [url=http://vika-service.by/]ремонт картриджей лазерного принтера в домашних условиях[/url] [url=http://vika-service.by/]перезаправка картриджей[/url] [url=http://vika-service.by/]заправка картриджей hp 178[/url] [url=http://vika-service.by/]прайс лист на заправку и ремонт картриджей скачать[/url] [url=http://vika-service.by/]заправка картриджа самсунг scx 4200[/url]
2017-04-01 14:12:24
SuzanVor:
31.184.238.9
Hey. I sent a screenshot. Did you get it?
2018-11-04 19:53:53
Philadelphia organic seo Services Get Expert affordable seo:
23.94.82.146
Backlinks is the core of search engine optimization. Forum backlinks is very substantially useful to rank your internet site in search engine.
2019-03-16 00:15:39
Kaylaphync:
31.184.238.9
Hello, did you receive my offer? from2325214cv
2019-03-22 13:14:37
Ferneses:
46.56.69.9
Hello my friend. Our employees wrote to you yesterday maybe... Can I offer paid advertising on your site?
2020-08-03 02:19:39
IronsmemBes:
92.204.163.66
free casino free slot play <a href=" https://onlinecasinogameslots21.com/ ">play free slots for fun </a> wheel of fortune slots [url=https://onlinecasinogameslots21.com/ ]lady luck online casino [/url]
2021-03-09 10:16:46
sildenafil pharmacy costs:
92.204.174.134
sildenafil 20 mg in mexico https://eunicesildenafilcitrate.com/ generic sildenafil
2021-04-03 22:40:19
vardenafil vs tadalafil which is better?:
92.204.174.134
vardenafil vs sildenafil https://vegavardenafil.com/ how do you take vardenafil 20 mg?
2021-04-07 02:19:47
caverject injections:
92.204.174.134
injectable ed drugs https://alprostadildrugs.com/ alprostadil injection online
2021-04-07 07:48:16
tadalafil dosage:
92.204.174.134
what is tadalafil https://elitadalafill.com/ tadalafil dosage
2021-04-07 20:04:00
Beverlylinny:
151.249.170.189
Waiting for comments <a href="http://www.scuoladeledda.it/wordpress/?wptouch_switch=mobile&redirect=https%3A%2F%2Fmefisto.su%2FbK10nJc5G.cgi%3F2">>>>HERE<<<</a>
2021-04-16 15:37:51
chloroquineorigin:
92.204.174.134
https://chloroquineorigin.com/ buy chloroquine quinine <a href="https://chloroquineorigin.com/ ">malarone </a> chloroquine malaria prophylaxis
2021-05-22 23:31:04
avana:
92.204.174.134
avanafil buy <a href="https://avanaavanafil.com/#">avanafil dosage</a>
2021-05-26 14:36:48
chloroquine price in india:
92.204.174.134
hydroxychloroquine hcq <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">hidroxicloroquina</a> hcq drug
2021-06-04 14:21:59
chloroquine hydrochloride:
92.204.174.134
why is hydroxychloroquine <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">chloroquine malaria</a> does hydroxychloroquine have side effects
2021-06-05 18:56:13
hydroxychloroquine coronavirus:
92.204.174.134
chloroquine antimalarial <a href="https://chloroquineorigin.com/#">hydroxyquinoline</a> is chloroquine phosphate over the counter
2021-06-05 23:36:30
buy cialis usa:
92.204.174.134
sublingual tadalafil <a href="https://elitadalafill.com/">cialis 20mg</a> tadalafil drug
2021-06-06 00:41:15
tadalafil bph mechanism:
92.204.174.134
vardenafil vs tadalafil <a href="https://elitadalafill.com/">tadalafil blood pressure</a> tadalafil powder suppliers
2021-06-06 08:17:27
generic cialis online fast shipping:
92.204.174.134
tadalafil) <a href="https://tadalisxs.com/#">where to buy tadalafil on line</a> tadalafil use in females
2021-06-07 17:06:14
www.pharmaceptica.com:
92.204.174.134
sildenafil 50 mg india online https://www.pharmaceptica.com/
2021-06-22 12:56:09
pharmaceptica:
92.204.174.134
dosage for hydroxychloroquine https://pharmaceptica.com/
2021-06-27 09:50:39
how safe is hydroxychloroquine:
92.204.174.134
cloroquin https://chloroquineorigin.com/# hydrochloquin
2021-08-06 16:06:49
generic cialis:
92.204.174.134
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis online
2021-08-27 11:37:38
cheap cialis:
46.161.11.64
generic cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a>
2021-10-07 00:59:57
cialis pills:
46.161.11.64
cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a>
2021-10-10 16:45:04
generic cialis:
46.161.11.64
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a> cialis alternative
2021-10-13 17:52:35
cialis without a doctor prescription:
46.161.11.64
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a> cialis dosage
2021-10-20 06:48:36
cialis support 365:
46.161.11.64
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis with dapoxetine overnight to</a> cialis price
2021-10-23 15:06:03
cialis tablets:
46.161.11.64
cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis support 365</a>
2021-10-26 18:16:03
cialis without a doctor prescription:
46.161.11.64
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis alternative
2021-10-29 23:47:34
buy cialis usa:
46.161.11.64
cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a>
2021-11-02 07:06:21
buy cialis usa:
46.161.11.64
cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>
2021-11-05 14:54:17
cialis tablets:
46.161.11.64
cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a>
2021-11-08 21:35:41
cialis pills:
46.161.11.64
cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a>
2021-11-12 08:35:20
cialis with dapoxetine overnight to:
46.161.11.64
cialis 20mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>
2021-11-15 20:12:21
cialis with dapoxetine overnight to:
46.161.11.64
buy cialis usa https://cialiswithdapoxetine.com/
2021-11-19 09:10:37
cialis coupon:
46.161.11.64
cialis without a doctor prescription https://cialiswithdapoxetine.com/
2021-11-22 16:01:34
cialis with dapoxetine overnight to:
46.161.11.64
buy cialis usa https://cialiswithdapoxetine.com/
2021-11-26 06:19:50
cialis coupon:
46.161.11.64
cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>
2021-11-30 01:05:07
best prices for cialis 20mg:
46.161.11.64
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a> cialis tablets
2021-12-03 15:37:26
fastest delivery of cialis:
46.161.11.64
cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>
2021-12-07 13:38:31
cialis coupon:
46.161.11.64
buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a>
2021-12-11 06:44:32
cialis price:
46.161.11.64
cialis price https://cialiswithdapoxetine.com/
2021-12-14 11:40:36
can ubuy cialis on streets:
46.161.11.64
cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>
2021-12-18 20:04:41
cialis 20mg:
46.161.11.64
cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>
2021-12-21 23:26:55
buy cialis usa:
46.161.11.64
buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">can ubuy cialis on streets</a>
2021-12-24 03:25:18
best prices for cialis 20mg:
46.161.11.64
cialis 20mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a>
2021-12-28 02:26:52
cialis without a doctor prescription:
46.161.11.64
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a> cialis price
2022-01-01 02:25:48
Immefallesee:
46.161.11.64
<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin lice oral </a>
2022-02-07 08:51:15
Immefallesee:
46.161.11.64
<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin cost in usa </a>
2022-02-10 18:33:58
wchkdd:
46.161.11.64
hydroxychloroquine side effects heart https://keys-chloroquinehydro.com/
2022-05-06 09:12:52
peivwr:
46.161.11.64
hydroxyclorine <a href="https://keys-chloroquinehydro.com/#">plaquenil and alcohol</a>
2022-05-06 16:26:55
kxyiprin:
46.161.11.64
erythromycin pregnancy <a href="http://erythromycin1m.com/#">erythromycin 500 mg price</a>
2022-06-02 18:19:05
WeexWeads:
37.139.53.22
<a href="https://kilovermek.es/maden-suyu-odem-attirir-mi/">Maden suyu Г¶dem attД±rД±r mД±?</a>
2022-09-25 09:40:04
candipharm.com:
37.139.53.22
<a href="http://www.candipharm.com/# ">www.candipharm.com/</a>
2022-12-11 08:14:10
candipharm:
37.139.53.22
<a href="http://candipharm.com/ ">candipharm.com</a>
2022-12-11 08:40:58
MorrisMew:
37.139.53.22
<a href="https://hydroxychloroquinex.com/">where to get plaquenil</a>
2022-12-25 03:15:06
GRLpGpAG:
116.204.211.24
1
2023-03-02 05:11:25
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2019-09-02
  • 2019-08-02
  • 2019-07-03
  • 2019-06-02
  • 2019-05-02
Эрэн сурвалжилж байна